Ⴂადაიტვირტეთ აქედან და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე კლავიატურის გაწყობა ასომთავრულ–მხედრული ასოების დასაბეჭდად: https://yadi.sk/d/Xi2kMHpLkKC9T. Ⴂადაიტვირთეთ აქედან შრიფტები და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე: https://yadi.sk/d/JF-vzB4wkKCFj. Ⴒექსტში გამოჩნდება ასომთავრული და ნუსხური ასოები. Ⴈხმარეთ წერის დროს ასომთავრულები ორთოგრაფიული დანიშნულებით — ახალი წინადადების დასაწყისში, საკუთარ და პირად სახელებში, აბრევიატურებში.

Ⴕართული ანბანი

0 коммент.Ⴕართული ანბანი

0 коммент.Ⴑაქართველოს სიმბოლიკა. 2009

0 коммент.


Ⴀსომთავრული. Ⴌუსხური. Ⴋხედრული. 2008

0 коммент.


Ⴕართული დამწერდლობა. 2006

0 коммент.


Ⴀსომთავრული. 1999

0 коммент.


Ⴘოთა Ⴐუსთაველი. Ⴅეფხისტყაოსანი. 2017

0 коммент.


Ⴈაკობ Ⴂოგებაშვილი. Ⴈსტორიული მოთხრობანი. 2017

0 коммент.


Ⴈრაკლი Ⴀბაშიძე. Ⴐას გადაურჩა Ⴇბილისი. 2016

0 коммент.


Ⴀკაკი Ⴘანიძე. Ⴅეფხვის ტყაოსნის ლექსიკონი. 2016

0 коммент.