Ⴂადაიტვირტეთ აქედან და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე კლავიატურის გაწყობა ასომთავრულ–მხედრული ასოების დასაბეჭდად: https://yadi.sk/d/Xi2kMHpLkKC9T. Ⴂადაიტვირთეთ აქედან შრიფტები და დააყენეთ Ⴇქვენს კომპიუტერზე: https://yadi.sk/d/JF-vzB4wkKCFj. Ⴒექსტში გამოჩნდება ასომთავრული და ნუსხური ასოები. Ⴈხმარეთ წერის დროს ასომთავრულები ორთოგრაფიული დანიშნულებით — ახალი წინადადების დასაწყისში, საკუთარ და პირად სახელებში, აბრევიატურებში.

ႣႳႫႨႪႨႱ... .

0 коммент.

 


ႽႩႥႨႠႬႨ... .

0 коммент.

 


ႾႤႫ ႧႵႥႠ... .

0 коммент.

 


ႫႤႢႭႡႰႠႣ... .

0 коммент.

 


ႺႭႣႬႠ... .

0 коммент.

 


ႾႫႠႪႱႠ... .

0 коммент.

 ႾႤ... .

0 коммент.

 


ႼႥႨႫႨႱ... .

0 коммент.


 

ႻႥႤႪႨ... .

0 коммент.

 


ႮႤႱႨႫႨႱႲႨ... .

0 коммент.